top of page
Watercolor Brush 7

אזורי תעשייה ותעסוקה

ניהול תכנון ויעוץ סביבתי לאזורי תעשייה, תעסוקה ומלאכה ותיקים במרכזי ערים והסבתם לאזורי מסחר, מגורים ותעסוקה חדשניים. קידום תכניות מורכבות מסוג זה נועד להניע תהליכי התחדשות באזורים מיושנים אלה ולהפכם למוקדים אורבניים המותאמים למאה ה-21 ובעירוב שימושים.

פרויקטים מייצגים בתחום אזורי תעשייה ותעסוקה

bottom of page