top of page
Watercolor Brush 7

התחדשות עירונית

בחברת אתוס אנו רואים בתהליכי התחדשות עירונית כאתגר הבא של עולם התכנון, בעלי הזדמנות להשפיע על איכות החיים של התושבים הקיימים והעתידיים במקום. התהליכים שאנו מקדמים שמים דגש על בחינת המקום, זיהוי האוצרות הטמונים בחובו והכרת המערכות והקשרים הפיזיים והחברתיים המתנהלים בו. התהליכים המובלים על ידי אתוס בתהליכי התחדשות עירונית, כוללים תכנון בקונטקסט מקומי, תכנון לאחר בחינת מגמות פיתוח עתידיות ארציות ומקומיות ובחינת שלביות פיתוח ואופן יישום הפרויקט.   

פרויקטים מייצגים בתחום התחדשות עירונית

bottom of page