top of page
Watercolor Brush 7

תשתיות

ניהול ותכנון סביבתי של פרויקטי תשתית מורכבים ורב תחומיים, תוך שילוב תחומים חדשניים ותאום בין יועצים ממגוון דיסציפלינות מקצועיות. לאתוס שילוב ייחודי של יכולות תכנון סטטוטורי ופיסי, קיימות, איכות הסביבה, ניהול ואינטגרציה, והינה בעלת ניסיון במאות פרויקטים לתשתיות תחבורה, חשמל, אנרגיה, מים, ניקוז, תשתיות ימיות, תעופה ועוד.

פרויקטים מייצגים בתחום תשתיות

bottom of page