top of page
Watercolor Brush 4
הצטרפו למאגר היועצים של אתוס

חברת אתוס - אדריכלות תכנון וסביבה הינה חברת בקרה ותכנון עבור מינהל התכנון במסגרת מכרז פומבי 43-2022 למתן שירותים בתחומי התכנון. במסגרת תפקידה כחברת בקרה, מזמינה חברת אתוס מועמדים העונים על מלוא תנאי הסף, להגיש מועמדות להיכלל במאגר מתכננים ויועצים של חברת הבקרה עבור מינהל התכנון.

bottom of page