top of page
Watercolor Brush 7

שטחים פתוחים ונחלים

ניהול וליווי סביבתי ואקולוגי למיזמים ופרויקטים מגוונים בזיקה לשטחים הפתוחים, הסביבה החופית, נחלים וניהול נגר ועוד.

הידע הרחב רב-תחומי הקיים בחברה מאפשר טיפול כוללני ומקיף בהיבטים הקשורים לתכנון שטחים פתוחים והסביבה הבנויה בדגש על קידום ערכים השואפים לאפשר לסביבות אלו להתקיים זו לצד זו במערכת בת קיימא.

פרויקטים מייצגים בתחום שטחים פתוחים ונחלים

bottom of page