top of page
Watercolor Brush 4
מסלולים מקצועיים
תכנון סביבתי.png

תכנון סביבתי

עריכת תסקירי השפעה על הסביבה,  נספחים וחוו"ד סביבתיות

ליווי לצוותי תכנון לתכניות בכל ההיררכיות התכנוניות

עריכת נספחים וחוו"ד סביבתיות

תכנון אורבני.png

תכנון אורבני

תכנון המתמקד במסמכי מדיניות ותכניות מתאר כוללניות

הובלת התכנון תוך עבודה שוטפת עם היועצים המקצועיים

עבודה סימולטנית בין קני מידה שונים

תכנון המכבד את איכויות המקום

ניהול תכנון.png

ניהול תכנון

ניהול וקידום תכניות בכל הרמות

בניית תהליכים התפורים למידת הפרויקט

ניהול צוות אינטרדיסיפלינריים

קידום מקצועי של התכנית

מיקוד מאמץ באיתור חסמים והסרתם

חיבור בעלי העניין השונים להליך התכנון

אקוסטיקה.png

אקוסטיקה

הכנת חוות דעת אקוסטיות ופרקי רעש בתסקירי השפעה על הסביבה

 

מדידה וחיזוי רעש מתחבורה (כבישים, רכבות וכלי טיס) ותכנון אמצעי בקרת רעש

אפיון רעש ממקורות תעשייתיים ותכנון אמצעי בקרה לעמידה בתקנות רעש 

חוות דעת אקוסטיות לבתי משפט

אקולוגיה.png

אקולוגיה

עריכת סקרים אקולוגיים

יעוץ ומתן חוות דעת אקולוגיות

עריכת פרקים אקולוגיים בתסקירי השפעה על הסביבה

הגשת הצעות עבור הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים

טבע עירוני

איכות אוויר.png

איכות אוויר

עריכת מודלים של פיזור מזהמי אוויר ופרקי  איכות אוויר בתסקירי השפעה על הסביבה

סקרי תהליכים ופליטות

סקרי ריחות

פרק 7 בהיתרי פליטה

בקרות מקצועיות עבור גורמים רגולטוריים

הצבה וניתוח נתוני תחנות ניטור אוויר

תעשייה.png

סביבה בתעשייה

עריכת סקר סיכוני סייבר

הכנת סקר סיכונים משולב

הכנת היתרי פליטה

הכנת היתרי רעלים ותיק מפעל לעריכת סקרי מרחקי הפרדה

הכנת דיווחי מפל"ס ודיווחים שנתיים

הכנת פרשה טכנית לשפכים

ליווי סביבתי למפעלים ותעשיות ביטחוניות 

בדיקת היתכנות.png

בדיקות היתכנות

מיפוי ועיבוד נתונים

איתור מיקומים פוטנציאליים

עריכת בדיקות שמאיות וכלכליות

מתן המלצות פרוגרמטיות ראשוניות

אנרגיה.png

אנרגיה

מיקרו אקלים

סקרי אנרגיה

נוחות אקלימית

הצללות ורוחות

יעוץ סביבתי למתקני אנרגיה מתחדשת

אופניים.png

שבילי אופניים

הובלת תהליכי תכנון לשבילי אופניים במערכים עירוניים

הכנת פרוגרמות ופיזור מתקני אופניים

זיהומי קרקע.png

קרקעות מזוהמות

הכנת סקרים היסטוריים לבחינת פוטנציאל זיהום קרקע ומי תהום

הכנת תכניות דיגום קרקע, גזי קרקע ומי תהום

ליווי ביצוע חקירות קרקע בפועל

הכנת תכניות שיקום וליווי העבודה עד לקבלת    אישור סופי על ניקיון האתר

פרוגרמות.png

פרוגרמות ושיתוף ציבור

הכנת פרוגרמות לצרכי ציבור

ליווי תכניות כחלק מצוות התכנון

ייעוץ סטטוטורי/פרוגרמטי

ליווי תהליכי שיתוף ציבור

bottom of page