top of page
Watercolor Brush 7

שכונות וערים

המחשבה המובילה בתכנון מסוג זה היא כיצד תראה סביבת המגורים בשכונות המגורים בעתיד.  איפה והאם בכלל נדרש למקם חזית מסחרית או חזית פעילה, כיצד נתמודד עם מגמת העבודה מהבית או מ-האבים מקומיים? מה תפקיד הנחל שעובר במרכז השכונה? האם יש להקפיד על רוחב זכות דרך צרה ככל הניתן כדי לתמוך בעירוניות? כיצד נדאג שהמרחב הציבורי יתמוך במערכות הקשרים הקיימות והעתידיות? כיצד נתמודד עם ההשפעות של שינוי אקלים? מה נעשה עם רעש או עם זיהום אויר מכביש ארצי סמוך? 

באתוס קיים הידע המצטבר לתת מענה לסוגיות אלו ואחרות באמצעות צוות המשרד וצוות יועצים מקצועי שעובד יחד איתנו לאורך השנים.

פרויקטים מייצגים בתחום שכונות וערים

bottom of page