top of page
Watercolor Brush 7

אזורי וארצי

תכנון ארצי ואזורי הינו תהליך מרתק הנע הלוך ושוב בין רמות הפירוט השונות בהן אנו מטפלים בתהליכי התכנון - מפשטים קביעות תכנוניות מורכבות ומפרטים החלטות כלליות וסכמתיות, לצורך אישוש וגבוש אידיאולוגיה ותכנון מיטבי. כל תכנית, בכל קנה מידה, נשענת על החלטות תכנוניות תלויות קונטקסט, ונדרשת לתשתית נתונים רבת שכבות ולבחינת יישימויות כלכליות, חברתיות/ תרבותיות, סביבתיות והנדסיות. הצלחת תכנית לא נקבעת על ידי אישורה הסטטוטורי. היא נקבעת על ידי הגעה מוקדמת להסכמות, או הבנות עם גופים רבים, כמו גם על ידי יצירת גמישות מירבית לשינויים בשלבי הפרוט שלה. באופן זה, התכנון הארצי והאזורי מספק כלים רלוונטיים ויעילים להמשך קידום מדיניות תכנון במרחב.

פרויקטים מייצגים בתחום אזורי וארצי

bottom of page