top of page

רובע עסקים בת ים

תכנון סביבתי

תכנון סביבתי

רובע עסקים בת ים

יזם התכנית: עיריית בת ים | עורך התכנית: אליקים אדריכלים


תיאור התכנית: במהלך העשור האחרון קידמה עיריית בת ים תכנית מפורטת (בי/600) להתחדשות אזור התעשייה הוותיק בדרום העיר (בשטח של כ-800 דונם), במטרה להניע את תהליכי ההתחדשות באזור ולהפכו מאזור מלאכה מיושן לרובע עסקי ואורבני - 'רובע העסקים'. לאור מורכבות ההליך הסטטוטורי, אושר התכנון כמסמך מדיניות שאינו סטטוטורי, שמטרתו לשמש כמסמך מנחה לקידום תוכניות מפורטות והיתרים ברובע.

סך זכויות הבנייה המוצעות לרובע עומד על כ-3 מיליון מ"ר לכלל השימושים הסחירים (מגורים, מסחר, תעסוקה). שימושי מסחר ותעסוקה יהוו שני שלישים מהיקף הזכויות, ובנוסף להם יוקמו כ-9,000 יח"ד.

 

תחום האחריות של אתוס: תכנון סביבתי ועריכת מסמך סביבתי


תרשים ע"י מוריה סקלי אדריכלות נוף

bottom of page