top of page

מתחם הארד - רמת החיל

תכנון סביבתי

תכנון סביבתי

מתחם הארד - רמת החיל

יזם התכנית: רשות מקרקעי ישראל | עורך התכנית: ארי כהן אדריכלים


תיאור התכנית: התכנית מצויה בסמוך לשימושים בעלי פוטנציאל ליצירת קונפליקטים סביבתיים, בראשם תחנת מיתוג "ירקון" המצויה בצמוד ממזרח, אשר מטילה על סביבתה מגבלות קרינה. המסמך הסביבתי בוחן את הפוטנציאל ליצירת מטרדים מהתכנית על סביבתה.

 

תחום האחריות של אתוס: יעוץ סביבתי  


הדמייה ע"י ארי כהן

bottom of page