top of page

רק"ל הקו הירוק בירושלים – JNET

תכנון סביבתי

תכנון סביבתי

אקוסטיקה

אקוסטיקה

רק"ל הקו הירוק בירושלים – JNET

יזם התכנית: צוות תכנית אב לתחבורה | שם זכיין: שפיר-כאף


תיאור התכנית: תכנון מפורט לביצוע וליווי ביצוע של פרויקט DB – הקמה ותפעול של הארכות הקו האדום הקיים, הקו הירוק ושלוחות מלחה, גילה והר הצופים (פרויקט הJ-NET). במסגרת הפרויקט אתוס אחראית על ניהול התכנון הסביבתי, הכנת מסמכים סביבתיים לביצוע ולתפעול לצורך קבלת היתרי הבניה וההפעלה של הקו וכמו כן, עבור הקמה ותפעול של מתחמי דיפו - הגבעה הצרפתית, נווה יעקב ודיפו 25.


תחום האחריות של אתוס: תכנון סביבתי, אקוסטיקה, מסמכי הקמת מערכת רכבתית, מסמכי תפעול מערכת רכבתית, ניהול התכנון הסביבתי של הפרויקט

bottom of page