top of page

מגורים ומסחר לאורך כביש 31 לקיה

פסולת

פסולת

תכנון סביבתי

תכנון סביבתי

ניהול תכנון

ניהול תכנון

אקוסטיקה

אקוסטיקה

מגורים ומסחר לאורך כביש 31 לקיה

יזם התכנית: הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב | עורך התכנית: מנספלד-קהת אדריכלים


תיאור התכנית: הרחבת שכונות 6 ו-30 לכיוון כביש 31 ביישוב לקיה. התכנית מציעה בניה רוויה של עד 5 קומות מעל חזית מסחרית לאורך הרחוב. התכנית נמצאת על קרקע בבעלות המדינה, עובדה המקלה על סיכויי הפיתוח של התכנית, והיא תספק מענה למצוקת המגורים של אוכלוסיית היישוב.


תחום האחריות של אתוס: ניהול הפרויקט וצוות התכנון ותכנון סביבתי הכולל נספח אקוסטי ונספח לטיפול בפסולת.


תרשים ע"י מנספלד-קהת אדריכלים

bottom of page