top of page

תכנית מתאר כוללנית נתיבות

ניהול תכנון

ניהול תכנון

תכנית מתאר כוללנית נתיבות

יזם התכנית: עיריית נתיבות ורשות מקרקעי ישראל | עורך התכנית: גוטמן אסיף אדריכלים


תיאור התכנית: תכנית מתאר כוללנית לנתיבות לשנת יעד 2040. התכנית מקודמת בגבולה המוניציפלי הקיים של העיר, ושמה דגש על זיהוי תהליכי התחדשות עירונית להתפתחות העיר, תוספת מגורים, הגדרת מנגנונים ליצירת עירוב שימושים מיטבי, פיתוח שטחי מסחר ותעסוקה ומתן מענה לאיזון כלכלי, שדרוג מערך התחבורה, התשתיות והמרחב הציבורי.

  

תחום האחריות של אתוס: ניהול תכנון


תרשים ע"י גוטמן אסיף אדריכלים


bottom of page