top of page

מפעל ניקוז לנחל גזר

תכנון

תכנון

ניהול תכנון

ניהול תכנון

מפעל ניקוז לנחל גזר

יזם התכנית: רשות ניקוז ונחלים ירקון | עורכי התכנית : פלגי מים

 

תיאור התכנית: פרויקט למפעל ניקוז והסדרת פתרונות ניקוז לנחל גזר כחלופה למתקן ויסות שהתבטל עקב חוסר היתכנות. הפרויקט מתמקד בקידום הקמת מפעל ניקוז לפשטי הצפה שלאורך נחל גזר במטרה למנוע הצפות במורד הנחל, באזור לוד. מלבד הידרולוגים, משלב הפרויקט בתוכו ייעוץ אקולוגי-סביבתי ונופי שמסייעים במציאת פתרונות ברי קיימא המשתלבים בסביבתם.


תחום האחריות של אתוס: ניהול תכנון


תמונה מטעם ארכיון הצילומים של קק"ל

bottom of page