top of page

תכנית מדיניות להעצמת רחוב רגר

תכנון

תכנון

ניהול תכנון

ניהול תכנון

תכנית מדיניות להעצמת רחוב רגר

יזם התכנית: הרשות להתחדשות עירונית | עורך התכנית: אתוס - אדריכלות תכנון וסביבה


תיאור התכנית: במסגרת פרויקטים ארציים להעצמת צירי מתע"ן בערים שונות, הוכן מסמך מדיניות לפיתוח שדרות רגר בבאר שבע,  והפיכתו לעמוד השדרה של העיר, כציר מתע"ן משמעותי המושך ומוביל תנועת הולכי רגל משכונות סמוכות. לארכו נקבעו מיקומים להעצמת בינוי, חיבורים למוסדות השכלה, בריאות ותרבות מרכזיים, ויצירת מפגשים עם מערכת שטחים פתוחים לינאריים מתוך השכונות. על שטחים אלה נסמכים מבני חינוך וצבור קיימים. 

 

תחומי האחריות של אתוס: תכנון וניהול תכנון


איור ע"י שלום קוולר

bottom of page