top of page

מתחם נגבה ויד לבנים - רמת גן

תכנון

תכנון

מתחם נגבה ויד לבנים - רמת גן

יזם התכנית: עיריית רמת גן | עורך התכנית: אתוס בשיתוף עידית מן


תיאור התכנית: מסגרת תכנונית לקבלת החלטות, בנוגע ליוזמות של התחדשות עירונית, תוך שמירה על הלימה בין מימוש פוטנציאל ההתחדשות למימוש פוטנציאל התשתיות והשרותים התומכים.

 

תחום האחריות של אתוס: תכנון


תרשים ע"י אדר' עידית מן

bottom of page