top of page

סקר איזורי תעשייה

ניהול תכנון

ניהול תכנון

סקר איזורי תעשייה

יזם התכנית: משרד הכלכלה ומנהל התכנון | עורך התכנית: אתוס - אדריכלות תכנון וסביבה ודני לזר אדריכלים


תיאור התכנית: סקר אזורי תעשייה שכלל שלושה חלקים:

א. מיפוי מעל 600 מפעלים בעלי השפעות סביבתיות ברמה הארצית ובניית מאגר נתונים על כל מפעל בשכבת GIS.

ב. סקירה בינלאומית בנושא התחדשות אזורי תעשייה.

ג. מחקר וניתוח 5 מקרי בוחן:  בחינת חסמים סטטוטוריים וסביבתיים ותכנון ותפעול אזורי תעשייה:  נ.ע.מ, עטרות בירושלים, א.ת. צפוני אשדוד, פארק תעשייה שהם ואלון תבור.

 

תחום האחריות של אתוס: חלק א', ב', ו2 אזורי תעשייה מתוך חלק ג'.

bottom of page