top of page

מתחם שומרון - תל אביב

ניהול תכנון

ניהול תכנון

מתחם שומרון - תל אביב

יזם התכנית: עיריית תל אביב | עורך התכנית: קייזר אדריכלים


תיאור התכנית: תכנית בסמכות ועדה מקומית להתחדשות עירונית באזור התחנה המרכזית הישנה. שטח התכנית כ-80 דונם בשכונת נוה שאנן. התכנית קובעת שטחי תעסוקה בהיקף כולל של כ-150,000 מ"ר ושטחי מגורים לכ-1,160 יח"ד. התכנית כוללת התמודדות עם סוגיות שמאיות מורכבות, הכוללות הסדרת חלקות מושע, טיפול בנושא פינויים ותפיסות קיימות בשטח. 

 

תחום האחריות של אתוס: ניהול תכנון


הדמייה ע"י קייזר אדריכלים

bottom of page