top of page

תמ"א 37 ח - למתקני קבלה וטיפול בגז הטבעי

תכנון סביבתי

תכנון סביבתי

ניהול תכנון

ניהול תכנון

תמ"א 37 ח - למתקני קבלה וטיפול בגז הטבעי

יזם התכנית: משרד האנרגיה | עורך התכנית: אדר' רפאל לרמן


תיאור התכנית: מטרת התכנית יצירת תשתית תכנונית שתאפשר לחברות הגז להפיק, להוביל ולהזרים למערכת ההולכה הארצית הקיימת והמתוכננת גז טבעי מהמקורות שנתגלו וממקורות עתידיים, במידה ויתגלו, בקידוחים ימיים מול חופי ישראל. תסקיר ההשפעה על הסביבה כלל בחינת חמש חלופות יבשתיות עבור מתקני הקבלה וטיפול: דור צפון, עין איילה, חגית מזרח, מט"ש חדרה ומט"ש מרץ.

 

תחום האחריות של אתוס: ריכוז צוות סביבה ועריכת תסקיר השפעה על הסביבה


קרדיט תמונה: לרמן אדריכלים

bottom of page