top of page

תמ"א 75 ללב המפרץ

תעשייה

תעשייה

פסולת

פסולת

תכנון סביבתי

תכנון סביבתי

בדיקת היתכנות

בדיקת היתכנות

אקוסטיקה

אקוסטיקה

איכות אוויר

איכות אוויר

זיהומי קרקע

זיהומי קרקע

תמ"א 75 ללב המפרץ

יזם התכנית: רשות מקרקעי ישראל  |  עורכי התכנית: יעד אדריכלים, ארי כהן אדריכלים, יער אדריכלים, עמוס ברנדייס, פרחי צפריר אדריכלים

 

תיאור התכנית: בעקבות החלטת המועצה הארצית לקביעת מדיניות כוללת לפיתוח מרחב מפרץ חיפה, הוסכם על הכנת תכנית מתאר ארצית הכוללת תכנון מתארי ומפורט. לצורך כך, וכהכנה לתמ"א, נערכה על ידי חברת אתוס (בשיתוף חברת תוכן שהכינה את הפרקים הכלכליים וההנדסיים), בדיקת היתכנות רחבת היקף ותכנון ראשוני לשטח העתקת המפעלים המזהמים. חברת אתוס מרכזת את הייעוץ סביבתי לתמ"א 75 וכן לתמ"א 75 לניהול מי נגר, וכן עבור תכניות מפורטות הנגזרות ממנה כגון מתחם 2, מתחם 4 ותכניות הנותנות מענה תכנוני לתשתיות להערכות משק האנרגיה ולתוצרי הלוואי כגון תזקיקי דלק וגפ"מ.

 

תחום האחריות של אתוס: בדיקת היתכנות ותכנון ראשוני, יעוץ סביבתי ועריכת תסקיר השפעה על הסביבה, חומ"ס, אקוסטיקה, איכות אוויר, קרקעות מזוהמות


תשריט ע"י יעד אדריכלים

bottom of page