top of page

תת"ל 120 - מתקני תשתית לתפעול תחבורה ציבורית באוטובוסים

תעשייה

תעשייה

תכנון סביבתי

תכנון סביבתי

אקוסטיקה

אקוסטיקה

איכות אוויר

איכות אוויר

אקולוגיה

אקולוגיה

זיהומי קרקע

זיהומי קרקע

תת"ל 120 - מתקני תשתית לתפעול תחבורה ציבורית באוטובוסים

יזם התכנית: נתיבי איילון | עורך התכנית: מנספלד-קהת אדריכלים


תיאור התכנית: תכניות להסדרה ולהקמה של מסופי אוטובוסים ומתקני תשתית הנדרשים לתפעול התחבורה הציבורית ולמתן שירות לנוסעים לעידוד השימוש בה. במסגרת התכניות הנ"ל אושרו כ-15 מתקני תשתית במרחב גוש דן ומחוז המרכז - חניוני לילה, מסופים תפעוליים ומתחמ"ים.


תחום האחריות של אתוס: ייעוץ ותכנון סביבתי - הכנת מסמכים סביבתיים, איכות אויר, אקוסטיקה, קרקעות מזוהמות, אקולוגיה, חומרים מסוכנים ועוד.


הדמייה ע"י מנספלד-קהת אדריכלים

bottom of page