top of page

תת"ל 80 - שדה תעופה חיפה

תכנון סביבתי

תכנון סביבתי

ניהול תכנון

ניהול תכנון

תת"ל 80 - שדה תעופה חיפה

יזם התכנית: רשות שדות התעופה | עורך התכנית: פרחי צפריר אדריכלים


תיאור התכנית: תכנון שדה התעופה חיפה על מנת להסדיר ולהרחיב את השימוש בו לטיסות ליעדים בינלאומיים ופנים ארציים, לתעופה מסחרית וכללית, תוך קביעת הגבלות בניה ושימושי קרקע בגין בטיחות טיסה, רעש כלי טיס וסכנת ציפורים לתעופה.

 

תחום האחריות של אתוס: ניהול הפרויקט וצוות התכנון, תכנון סביבתי ועריכת תסקיר השפעה על הסביבה.

bottom of page