top of page

תכנית ימית לישראל

תכנון סביבתי

תכנון סביבתי

ניהול תכנון

ניהול תכנון

תכנית ימית לישראל

יזם התכנית: המרכז לחקר העיר והאזור בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון – מכון טכנולוגי לישראל | עורך התכנית: פרופ' שמאי אסיף


תיאור התכנית: תכנית ימית לישראל עבור המרחב הימי של ישראל, כוללת את מימי החופין (מים טריטוריאליים) ואת המים הכלכליים בים התיכון. התכנית קודמה על-ידי צוות תכנון ומחקר במסגרת המרכז לחקר העיר והאזור בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון – מכון טכנולוגי לישראל. הכנתה של תכנית ימית לישראל נועדה להשתלב, ללוות ולתמוך במהלכי תכנון, חקיקה מחקר ולימוד של הים שיוזמים גופי ממשלה שונים ובראשם מסמך מדיניות למרחב הימי של ישראל שמקדם מִנהל התכנון במשרד הפנים. זאת, במטרה לסייע בפיתוח מדיניות ארוכת טווח ותכנית מרחבית כוללת ומתכללת למרחב הימי של ישראל בים התיכון.

תחומי אחריות אתוס: ניהול תכנון - ריכוז צוות איכות סביבה ותכנון סביבתי


תרשים ע"י הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

bottom of page